هوادهی

هوادهی یک روش مکانیکی جهت حل کردن هوا در آب به شمار می‌رود. این مهم با افزایش سطح تماس بین آب و هوا بدست می‌آید. در طبیعت با عملکرد باد و امواج در آب‌های ساکن پشت سدها و دریچه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد. همینطور به وسیله‌ی حرکت جریان آب و سرعت و ریزش آب درچشمه‌ها و رودخانه‌ها وکانال‌های با شیب مناسب، عمل هوادهی انجام می‌گیرد.

هوادهی

هوادهی یک روش مکانیکی جهت حل کردن هوا در آب به شمار می‌رود. این مهم با افزایش سطح تماس بین آب و هوا بدست می‌آید. در طبیعت با عملکرد باد و امواج در آب‌های ساکن پشت سدها و دریچه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد. همینطور به وسیله‌ی حرکت جریان آب و سرعت و ریزش آب درچشمه‌ها و رودخانه‌ها وکانال‌های با شیب مناسب، عمل هوادهی انجام می‌گیرد.

هوادهي، معمولاً به عنوان اولين مرحله در تصفيه خانه استفاده مي‌شود.

كاربردهای هوادهی

 • حذف CO2 , CH4 , H2S مواد آلي فرار، رادون

معمولاً در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب این موارد وجود دارد که با قرار دادن یک واحد هوادهی اقدام به حذف این مواد می‌کنیم. در واقع مواد اشاره شده در تماس با اکسیژن به مواد بهتری تبدیل می‌شوند.

 • حذف عوامل بو و مزه (جلبک‌ها نوعي روغن ترشح مي‌كنند كه با هوادهي خارج نمي‌شوند).

با توجه به اینکه عامل بوجود آورنده‌ی بو در آب حل شدن برخی گازها در آب است و عامل مزه نیز حل شدن برخی یون‌ها در آب است لذا با هوادهی مواد مذکور با اکسیژن واکنش داده و از آب خارج می‌شوند.

عوامل مؤثر در هوادهي

 • نوع ماده: خواص ماده همچون حلاليت، ثابت هنري و ...
 • درجه حرارت محيط: افزايش درجه حرارت، کاهش حلاليت گاز
 • مقاومت در برابر انتقال جرم
 • فشار جزئي گاز در هوا
 • تلاطم در محيط آب و هوا
 • نسبت سطح به حجم، نسبت سطح به حجم بيشتر، راندمان هوادهي بهتر
 • زمان تماس

در ﺗﻤﺎم روش‌های ﻫﻮادﻫﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪت ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ در نظر گرفته می‌شود.

روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮاد‫هی

در ﺗﻤﺎم روش‌های ﻫﻮادﻫﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪت ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ در نظر گرفته می‌شود.

ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ روش آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

اﻟﻒ- ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآوردن آب 

هواده‌هاي بشقابي يا سيني (Tray Aerators)

هواده‌هاي نازلي يا فواره‌اي (Spray Aerators)

هواده‌هاي پله‌اي (Cascade Aerators)

هواده‌هاي سطحی (Packing Aerators)

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻌﺪادی ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ روزﻧﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و درون آﻧﻬﺎ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻚ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان زﻣﺎن ﺗﻤﺎس را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ 7/0 ﺗﺎ 2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ‫1000 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در روز اﺳﺖ.

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻌﺪادی ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ روزﻧﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و درون آﻧﻬﺎ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻚ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 • ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﺎﺷﺸﻲ
 • در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراﺧﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎزل‌ها ﺑﻪ ‫ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب و ﭘﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد دارد وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراﺧﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎزل‌ها ﺑﻪ ‫ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب و ﭘﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد دارد وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 3-1 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. روی ﭘﻠﻪﻫﺎ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آب روی ﭘﻠﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻤﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻﻳﻪ‫ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻜﻞ (4-1). ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮراﺧﺪاری ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آب از اﻳﻦ ﺳﻮراخ‌ها رﻳﺰش ﻛﻨﺪ.  

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 3-1 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. روی ﭘﻠﻪﻫﺎ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آب روی ﭘﻠﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻤﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻﻳﻪ‫ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻜﻞ (4-1). ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮراﺧﺪاری ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آب از اﻳﻦ ﺳﻮراخ‌ها رﻳﺰش ﻛﻨﺪ.

روش دﻳﮕﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎسب‌تر ﻫﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ‫از ﻫﻮادﻫﻲﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاده‌های ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ و ﺑﺮ ‫روی ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. روش دﻳﮕﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎسب‌تر ﻫﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ‫از ﻫﻮادﻫﻲﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاده‌های ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ و ﺑﺮ ‫روی ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ب- هوادهي که هوا را در معرض آب قرار مي‌دهد.

 • ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا 

در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻒ آن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮراﺧﺪار و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراﺧﺪار ‫اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻮا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراخ‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب‌های رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻮن در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد ﺣﺒﺎب‌های ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب در ‫ﻫﻮادﻫﻲ آﺑﺸﺎری اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎب‌های ﻫﻮا در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آب ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب و ﻫﻮا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده و ﺗﺒﺎدل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. 

در این روش، دمیدن هوا به درون فاضلاب با کمک بلوئر (دمنده) یا کمپرسور و توسط لوله‌های تحت فشار انجام می‌گیرد که به این عمل هوادهی عمقی می‌گویند. تجهیزات اصلی مورد استفاده در هوارسانی به فاضلاب در این روش در واقع و در نهایت پخش (Air Blowers) شامل سیستم توزیع هوا،

انتقال هوا، دمنده‎های هوا حباب‌های هوا توسط دیفیوزرهای حباب ریز(دیسکی یا لوله ای) با غشاء ممبرانی می‌باشند. در این روش هوادهی، هوای فشرده شده توسط دمنده‌ها با فشار زیاد از طریق لوله‌های رابط دیفیوزرها تقریباً از 30 سانتیمتری کف حوض هوادهی به درون فاضلاب تزریق می‌گردد. سپس حباب‌های ریز هوا در تماس با فاضلاب مسیر خود را به سمت سطح مایع طی می‌نمایند و در مسیر خود و در تماس با فاضلاب قسمتی از اکسیژن هوا در مایع حل می‌‌گردد و از این طریق نیاز میکروارگانیسم‌ها را به اکسیژن تأمین می‌نماید. از محاسن این سیستم هوادهی می‌توان به جذب مقدار زیادی از اکسیژن به علت طی مسیر طولانی توسط فاضلاب اشاره نمود.

در این روش، دمیدن هوا به درون فاضلاب با کمک بلوئر (دمنده) یا کمپرسور و توسط لوله‌های تحت فشار انجام می‌گیرد که به این عمل هوادهی عمقی می‌گویند. تجهیزات اصلی مورد استفاده در هوارسانی به فاضلاب در این روش در واقع و در نهایت پخش (Air Blowers) شامل سیستم توزیع هوا،

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

لطفاً مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی