تقدیرنامه و گواهینامه ها

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران گواهینامه حضور شرکت زادآب در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران گواهینامه حضور شرکت زادآب در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران