تری هالومتان‌ چیست؟ حذف تری هالومتان‌ از چه راه هایی امکان پذیر است؟

 
تری هالومتان‌
تری هالومتان‌

موضوع تركیب كلر با مواد آلی موجود در آب، اولین بار توسط راك (Rock) در سال 1974 با اعلام وجود كلروفروم در آب تصفیه‌شده شروع شد. در طی فرآیند میکروب‌زدایی آب آشامیدنی توسط كلر، به‌موجب واكنش بین كلر و تركیبات آلی حاضر در آب، موادی تشكیل می‌شوند كه به DBP ها معروف هستند. DBP ها خطر ابتلا به بیماری‌های سرطانی را در جوامع بشری افزایش می‌دهند. از مهم‌ترین گونه‌های DBP ها، تری هالویتان ها (THMs) اشاره کرد.

تری هالو متان‌ها (THM) شاخص‌ترین محصولات فرعی حاصل از کلرزنی به آب‌های آشامیدنی هستند و غلظت آن‌ها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. برحسب تعریف، تری هالو متان‌ها معرف تركیبات مختلفی هستند كه از جایگزینی‌اتم های هالوژن (F, Br, Cl, I) به‌جای هیدروژن مولكول متان حاصل می‌شوند.

تری هالومتان‌
تری هالومتان‌

بعضی از گونه های تری هالو متان ها که متداولترین انها کلروفروم ها میباشد،موجب بروز سرطان میشود.

پیش ساز ها:

به مواد آلی که هنگام ترکیب با کلر، تری هالومتان ها را ایجاد می کنند پیش ساز می گویند.

مواد هیومیک (مواد اصلی حاصل از فساد بقایای گیاهان) بخش مهمی‌ از این مواد آلی طبیعی را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین پیش‌سازها برای ترکیبات جانبی آلی گندزدایی با کلر به شمار می‌روند.

مواد هیومیک اغلب به صورت طبیعی وارد محیط‌های آبی می‌شوند و فرآیندهای معمول تصفیه قادر به حذف درصد بالایی از آنها نیستند. تلاش برای حذف مواد هیومیک از آب آشامیدنی زمانی قوت گرفت که مشخص گردید طی کلرزنی آب محتوی این مواد، ترکیبات ‌هالوژنه آلی جهش‌زا و سرطان‌زای بسیاری تولید می‌شود.

راه کار های حذف:

ابتدا توجه به این نکته ضروریست که تحت هیچ شرایطی نباید گندزدایی آب را حذف کرد. زیرا امراض کشنده مثل بیماری وبا و حصبه در قسمت گندزدایی تصفیه خانه از آب حذف میشوند پس لذا حذف این بخش از تصفیه خانه معقول نخواهد بود.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺧﺎم ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻧﻌﻘﺎد، ﻟﺨﺘﻪسازی، ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﺎف ﺳﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی کاهش می یابد.

معمولا قبل از واحد ته نشینی و یا پس از صاف سازی از عملیات پیش کلر زنی استفاده میشودکه در این مرحله ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎم ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ‫ﺗﻮﺟﻬﻲ در آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﭘﻴﺶ ‫ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد تا از تماس کلر و مواد آلی جلوگیری شود و احتمال تشکیل تری هالومتان ها کاهش یابد.

ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﭘﺲ از ﺻﺎف ﺳﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد؛ زﻳﺮا ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ‫ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻌﻘﺎد، ﻟﺨﺘﻪسازی و ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ از آب ﺣﺬف ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺎف ﺳﺎزی آب، ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ‫آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﻻﻳﻪﻫﺎی ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺬف ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ‫آﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎن در ﻋﻤﻠﻴﺎت گندردایی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ.

‫ﺣﺬف ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ از آب ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻨﻲ، ‫ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ازن (به جای کلر ) ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻨﻲ :

ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﻪای در ﺣﺬف ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ‫وﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮیﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺬب ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ از آب ‫ﺣﺬف ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﻪای مستلزم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﺟﺎذب در ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

تری هالومتان‌
تری هالومتان‌

هوادهی پس از کلرزنی :

استفاده از این روش برای حذف تری هالومتان ها بسیار مطلوب است. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮ و ‫ﻣﺰه در آب، ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﺲ از ﻛﻠﺮزﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه و از ‫آب ﺣﺬف ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻫﻮادﻫﻲ ‫ﻣﻲکنند، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮادﻫﻲ در ﺣﺬف ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد؛ زﻳﺮا ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‫اﺳﺖ.

تری هالومتان‌
تری هالومتان‌

اﺳﺘﻔﺎده از ازن و ﻳﺎ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﻠر به جای کلر :

اگر در واحد گندزدایی به جای استفاده از کلر، از ازن و یا دی اکسیدکلر استفاده شود امکان تشکیل تری هالومتان ها کاهش می یابد. اما استفاده از این دو ماده مشکلاتی را نیز به همراه دارند، از جمله: هزینه ی زیاد اجرا، نیاز به تجهیزات و سیستمهای پیشرفته ی تماس موثر، احتمال تشکیل دیگر مواد اضافی ناخواسته و بهره برداری پیچیده تر.

همچنین در استفاده از دی اکسید کلر امکان تشکیل محصولات جانبی کلریت و کلرات که هر دو سمی هستند نیز وجود دارد

تری هالومتان‌
تری هالومتان‌

نهایتآ بهترین راهکار جهت کاهش تولید تری هالومتان ها اﻳﻦ اﺳﺖ که در ﺑهره برداری از واحد های اﻧﻌﻘﺎد، ﻟﺨﺘﻪسازی و ‫ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ نهایت دقت صورت گیرد تا بیشترین حذف مواد آلی انجام شود و به این ترتیب پیش نیاز های تولید تری هالومتان ها به واحد کلر زنی وارد نگردند و احتمال تولید تری هالومتان ها به حداقل برسد.

منبع: کتاب محصولات جانبی گندزدایی در اب اشامیدنی

شرکت زادآب به عنوان تولیدکننده تجهیزات آب و فاضلاب آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد. در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

55256411, 09124057623

نوشتن دیدگاه

نظر شما بعد از بازبینی کارشناسان ثبت خواهد شد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

محصولات ویژه

 • چربی گیر +

  چربی گیر قبل از آنکه سیستم و یا دستگاهی جهت جداسازی روغن از آب یا پساب انتخاب شود لازم است اطلاعات بیشتر
 • اسمز معکوس +

  اسمز معکوس از جمله شیوه‌ هایی است که امروزه به‌ طور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی اطلاعات بیشتر
 • دیریتور +

  دیریتور آب حلال بسیار خوبی برای گازهای اکسیژن O2 و دی‌اکسید کربن CO2، ازت و سایر گازهای آزاد می‌باشد. هر اطلاعات بیشتر
 • سختی گیر +

  سختی گیر منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد. مانند ( سختی آب ) شکل زیر اطلاعات بیشتر
 • منبع کویل دار +

  منبع کویل دار متداول ترین و بهینه‌ ترین روش برای تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن می‌باشد. در مخزن اطلاعات بیشتر
 • هیدروسیکلون +

  هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع می‌باشد. دستگاه ماسه‌گیری ابزار ساده اطلاعات بیشتر
 • آشغالگیر +

  آشغالگیری یکی از فرآیندهای تصفیه فیزیکی می‌باشد که در اکثر تصفیه‌خانه‌ها و در ابتدای فرآیند تصفیه وجود دارد. در این اطلاعات بیشتر
 • فیلتر پرس +

  فيلتر پرس جهت جداسازي ذرات جامد از مايع در محلول‌هاي سوسپانسيون در فرآيندهاي مختلف صنعتي بکار مي‌رود. اجزای اصلی دستگاه اطلاعات بیشتر
 • آنتی اسکالانت +

  آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیایی است که معمولاً در سیستم‌های اسمز معکوس تزریق می‌گردد. با گذشت زمان به دلیل وجود اطلاعات بیشتر
 • اسید دیسکلر +

  در سیستم‌هایی كه تبادل حرارت انجام می‌گیرد، معمولا‍ً از آب بعنوان عامل عمده استفاده می‌شود. استفاده از آب كه دارای اطلاعات بیشتر
 • 1
 • 2