هوادهی چیست؟ روش های هوادهی کدام است؟

 
هوادهی
هوادهی

هوادهی یک روش مکانیکی جهت حل کردن هوا در آب به شمار می‌رود. این مهم با افزایش سطح تماس بین آب و هوا بدست می‌آید. در طبیعت با عملکرد باد و امواج در آب‌های ساکن پشت سدها و دریچه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد. همینطور به وسیله‌ی حرکت جریان آب و سرعت و ریزش آب درچشمه‌ها و رودخانه‌ها وکانال‌های با شیب مناسب، عمل هوادهی انجام می‌گیرد. هوادهی ، معمولاً به عنوان اولین مرحله در تصفیه خانه استفاده می‌شود.

كاربردهای هوادهی

 1.  حذف CO2 , CH4 , H2S مواد آلیفرار، رادون : معمولاً در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب این موارد وجود دارد که با قرار دادن یک واحد هوادهی اقدام به حذف این مواد می‌کنیم. در واقع مواد اشاره شده در تماس با اکسیژن به مواد بهتری تبدیل می‌شوند.
 2.  حذف عوامل بو و مزه (جلبک‌ها نوعیروغن ترشح می‌كنند كه با هوادهی خارج نمی‌شوند). : با توجه به اینکه عامل بوجود آورنده‌ی بو در آب حل شدن برخی گازها در آب است و عامل مزه نیز حل شدن برخی یون‌ها در آب است لذا با هوادهی مواد مذکور با اکسیژن واکنش داده و از آب خارج می‌شوند.
 3.  اكسیداسیون آهن و منگنز

عوامل مؤثر در هوادهی

 •  نوع ماده: خواص ماده همچون حلالیت، ثابت هنریو ...
 •  درجه حرارت محیط: افزایش درجه حرارت، کاهش حلالیت گاز
 •  مقاومت در برابر انتقال جرم
 •  فشار جزئیگاز در هوا
 •  تلاطم در محیط آب و هوا
 •  نسبت سطح به حجم، نسبت سطح به حجم بیشتر، راندمان هوادهیبهتر
 •  زمان تماس

روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮاد‫هی

در ﺗﻤﺎم روش‌های هوادهی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪت هوادهی و ﺗﻨﺎﺳﺐ در نظر گرفته می‌شود.

هوادهی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ روش آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

اﻟﻒ- هوادهی ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآوردن آب

 1. هوادهی بشقابی یا سینی(Tray Aerators)
 2. هوادهی نازلی یا فواره‌ای(Spray Aerators)
 3. هوادهی یپله‌ای(Cascade Aerators)
 4. هوادهی سطحی (Packing Aerators)

• هوادهی ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ (ﺳﻴﻨﻲ)

در اﻳﻦ روش هوادهی از ﺗﻌﺪادی ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ روزﻧﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و درون آﻧﻬﺎ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻚ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ.

‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان زﻣﺎن ﺗﻤﺎس را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ 7/0 ﺗﺎ 2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ‫1000 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در روز اﺳﺖ.

هوادهی بشقابی
هوادهی بشقابی

• هوادهی پاششی

 در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراﺧﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎزل‌ها ﺑﻪ ‫ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب و ﭘﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد دارد وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

هوادهی پاششی
هوادهی پاششی

• هوادهی آﺑﺸﺎری ﭘﻠﻪای

در اﻳﻦ روش هوادهی از ﭘﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 3-1 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. روی ﭘﻠﻪﻫﺎ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آب روی ﭘﻠﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻤﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻﻳﻪ‫ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻜﻞ (4-1). ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮراﺧﺪاری ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آب از اﻳﻦ ﺳﻮراخ‌ها رﻳﺰش ﻛﻨﺪ.

هوادهی آبشاری پله ای
هوادهی آبشاری پله ای

• هوادهی ﺳﻄﺤﻲ

روش دﻳﮕﺮ هوادهی ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎسب‌تر ﻫﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ‫از هوادهیﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاده‌های ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ و ﺑﺮ ‫روی ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ هوادهی ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

هوادهی سطحی
هوادهی سطحی

ب- هوادهی که هوا را در معرض آب قرار می‌دهد.

• هوادهی ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا

در اﻳﻦ روش هوادهی از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻒ آن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮراﺧﺪار و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراﺧﺪار ‫اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻮا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراخ‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب‌های رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻮن در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد ﺣﺒﺎب‌های ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب در ‫هوادهی آﺑﺸﺎری اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎب‌های ﻫﻮا در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آب ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب و ﻫﻮا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده و ﺗﺒﺎدل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

• هوادهی دیفیوزی یا عمقی

در این روش، دمیدن هوا به درون فاضلاب با کمک بلوئر (دمنده) یا کمپرسور و توسط لوله‌های تحت فشار انجام می‌گیرد که به این عمل هوادهی عمقی می‌گویند. تجهیزات اصلی مورد استفاده در هوارسانی به فاضلاب در این روش در واقع و در نهایت پخش (Air Blowers) شامل سیستم توزیع هوا، انتقال هوا، دمنده‎های هوا حباب‌های هوا توسط دیفیوزرهای حباب ریز(دیسکی یا لوله ای) با غشاء ممبرانی می‌باشند. در این روش هوادهی، هوای فشرده شده توسط دمنده‌ها با فشار زیاد از طریق لوله‌های رابط دیفیوزرها تقریباً از 30 سانتیمتری کف حوض هوادهی به درون فاضلاب تزریق می‌گردد. سپس حباب‌های ریز هوا در تماس با فاضلاب مسیر خود را به سمت سطح مایع طی می‌نمایند و در مسیر خود و در تماس با فاضلاب قسمتی از اکسیژن هوا در مایع حل می‌‌گردد و از این طریق نیاز میکروارگانیسم‌ها را به اکسیژن تأمین می‌نماید. از محاسن این سیستم هوادهی می‌توان به جذب مقدار زیادی از اکسیژن به علت طی مسیر طولانی توسط فاضلاب اشاره نمود.

هوادهی دیفیوزی یا عمقی
هوادهی دیفیوزی یا عمقی

شرکت زادآب به عنوان تولیدکننده تجهیزات آب و فاضلاب آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد. در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

55256411, 09124057623

نوشتن دیدگاه

نظر شما بعد از بازبینی کارشناسان ثبت خواهد شد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

محصولات ویژه

 • چربی گیر +

  چربی گیر قبل از آنکه سیستم و یا دستگاهی جهت جداسازی روغن از آب یا پساب انتخاب شود لازم است اطلاعات بیشتر
 • اسمز معکوس +

  اسمز معکوس از جمله شیوه‌ هایی است که امروزه به‌ طور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی اطلاعات بیشتر
 • دیریتور +

  دیریتور آب حلال بسیار خوبی برای گازهای اکسیژن O2 و دی‌اکسید کربن CO2، ازت و سایر گازهای آزاد می‌باشد. هر اطلاعات بیشتر
 • سختی گیر +

  سختی گیر منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد. مانند ( سختی آب ) شکل زیر اطلاعات بیشتر
 • منبع کویل دار +

  منبع کویل دار متداول ترین و بهینه‌ ترین روش برای تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن می‌باشد. در مخزن اطلاعات بیشتر
 • هیدروسیکلون +

  هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع می‌باشد. دستگاه ماسه‌گیری ابزار ساده اطلاعات بیشتر
 • آشغالگیر +

  آشغالگیری یکی از فرآیندهای تصفیه فیزیکی می‌باشد که در اکثر تصفیه‌خانه‌ها و در ابتدای فرآیند تصفیه وجود دارد. در این اطلاعات بیشتر
 • فیلتر پرس +

  فيلتر پرس جهت جداسازي ذرات جامد از مايع در محلول‌هاي سوسپانسيون در فرآيندهاي مختلف صنعتي بکار مي‌رود. اجزای اصلی دستگاه اطلاعات بیشتر
 • آنتی اسکالانت +

  آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیایی است که معمولاً در سیستم‌های اسمز معکوس تزریق می‌گردد. با گذشت زمان به دلیل وجود اطلاعات بیشتر
 • اسید دیسکلر +

  در سیستم‌هایی كه تبادل حرارت انجام می‌گیرد، معمولا‍ً از آب بعنوان عامل عمده استفاده می‌شود. استفاده از آب كه دارای اطلاعات بیشتر
 • 1
 • 2