استاندارد 1053 آب آشامیدنی

پیشرفت روش‌های شناسایی، اندازه‌گیری و حذف آلاینده‌ها ازیک‌طرف و شناسایی اثرهای جامع‌تر آن‌ها بر سلامت انسان و به‌کارگیری روش مدیریت و ارزیابی ریسک در تدوین استانداردها سبب شده است که استانداردهای آب آشامیدنی در دنیا به‌طور مداوم بازنگری و مقادیر جدیدی برای مواد معدنی، آلی و غیره تعریف و یا پارامترهای جدیدی معرفی شود. این مقاله برگرفته از استاندارد 1053 آب آشامیدنی می‌باشد.استاندارد 1053 آب آشامیدنی

پیشرفت روش‌های شناسایی، اندازه‌گیری و حذف آلاینده‌ها ازیک‌طرف و شناسایی اثرهای جامع‌تر آن‌ها بر سلامت انسان و به‌کارگیری روش مدیریت و ارزیابی ریسک در تدوین استانداردها سبب شده است که استانداردهای آب آشامیدنی در دنیا به‌طور مداوم بازنگری و مقادیر جدیدی برای مواد معدنی، آلی و غیره تعریف و یا پارامترهای جدیدی معرفی شود

 پیشرفت روش‌های شناسایی، اندازه‌گیری و حذف آلاینده‌ها ازیک‌طرف و شناسایی اثرهای جامع‌تر آن‌ها بر سلامت انسان و به‌کارگیری روش مدیریت و ارزیابی ریسک در تدوین استانداردها سبب شده است که استانداردهای آب آشامیدنی در دنیا به‌طور مداوم بازنگری و مقادیر جدیدی برای مواد معدنی، آلی و غیره تعریف و یا پارامترهای جدیدی معرفی شود. این مقاله برگرفته از استاندارد 1053 آب آشامیدنی می‌باشد.

1. استاندارد آب به لحاظ فیزیکی

 

جدول ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی

2. طعم و بو

آب آشامیدنی باید بدون هرگونه طعم و بوی نامطلوب باشد

3. ویژگی ظاهری

آب آشامیدنی باید بدون هرگونه مواد خارجی قابل‌رؤیت با چشم غیرمسلح باشد. مانند: شن و ماسه

4. ویژگی شیمیایی آب آشامیدنی

 

ویژگی‌های شیمیایی آب آشامیدنی به شرح زیر است:

1. مواد شیمیایی معدنی سمی:

ویژگی‌های شیمیایی آب آشامیدنی به شرح زیر است: 

2. مواد شیمیایی غیر سمی

 

حداکثر مجاز ومطلوب مواد شیمیایی معدنی غیرسمی موجود درآب آشامیدنی

3.مواد شیمیایی آلی

حداکثر مقدار مجاز ومطلوب برخی از مواد شیمیایی آلی درآب آشامیدنی

4. آفت‌کش‌ها

باقی‌مانده نوع سموم دفع آفات در آب آشامیدنی هر منطقه باید بر اساس نوع سموم مجازی که از طرف سازمان حفظ نباتات تعیین‌شده و یا در منطقه به مصرف می‌رسد جستجو می‌شود و مقدار آن نباید از مقادیر تعیین‌شده در جدول 5 به شرح زیر بیشتر باشد.

حداکثرمجاز برخی از آفت کش ها درآب آشامیدنی