قلیائیت آب و اندازه‌گیری آن

 قلیائیت آب و اندازه‌گیری آن

قلیائیت آب به‌طورکلی خاصیتی از آب است که میزان آن در آب می‌تواند تا حدودی رسوب‌گذار بودن آب را بیان کند.

میزان قلیایی بودن (قلیائیت) آب به آنیون‌هایی مانند هیدروکسیدها، کربنات‌ها،بی‌کربنات‌ها، فسفات‌ها بیکربنات‌ها و سیلیکات‌ها مربوط است. نوع موادی که سبب قلیایت آب می‌شوند، به PH ترکیب معدنی، دما وقدرت یونی آن بستگی دارد.

 میزان قلیایی بودن آب، به‌طورمعمول به‌صورت یکی از پنج حالت زیر می‌تواند باشد و وجود سه آنیون CO3,HCO3,OHسبب پیدایش هریک از این حالت‌های پنج گانه است.

الف) قلیاییت مربوط به هیدروکسیدها

این قلیاییت از یون OH-حاصل از هیدروکسیدهایی مانند Mg(OH), Ca(OH)2 در آب ناشی می‌شود. آب‌هایی که PH آن‌ها بالاتر از 10 است، دارای این نوع قلیاییت می­باشند. البته، آب‌های طبیعی به‌طورمعمول، یون و هیدروکسید OH- ندارند. ازاین‌رو، این نوع قلیاییت تنها به آب‌های آلوده یا فاضلاب­های حاوی مواد قلیایی مربوط می­باشد.

با استفاده از محلول استاندارد اسید هیدروکلریک (HCI) و شناساگر فنول فتالیین می‌توان میزان این نوع قلیاییت را مشخص کرد. حجم محصول اسید مصرف‌شده در مجاورت شناساگر متیل اورانژمعادل مقدار مصرفی آن در مجاورت شناساگر فنول فتالیین می­باشد.

ب)قلیاییت مربوط به هیدروکسیدها و کربنات‌ها

این نوع قلیاییت به یون‌های CO3 و OH- مربوط است و ph آب در این نوع قلیاییت بالاتر از 8 است. در این حالت، حجم محلول اسید هیدروکلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین از نصف کل مقدار مصرفی اسید در مجاورت شناساگر متیل اورانتژ بیشتر است.

پ) قلیاییت مربوط به کربنات‌ها

این نوع قلیاییت، تنها به آب دارای CO3 مربوط است؛ و حجم محلول استاندارد اسید هیدرو کلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین، درست نصف حجم محلول استاندارد اسید مصرف‌شده در مجاورت شناساگر متیل اورانژاست.

ت) قلیاییت مربوط به مخلوط کربنات وبی کربنات

این قلیاییت به یون‌های CO3 و HCO3- مربوط است. حجم محلول استاندارد اسیدهیدروکلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین از نصف حجم محلول استاندارد این اسید در مجاورت شناساگر متیل اورانژ کمتر است.

ث) قلیاییت مربوط به بی‌کربنات

اگر در مجاورت شناساگر فنول فتالیین، اسیدی مصرف نشود، تمام قلیاییت به بی‌کربنات مربوط است و ph آب موردنظر، کمتر از ۸ می‌باشد؛ یعنی شناساگر فنول فتالیین در این آب بی‌رنگ باقی میماند

اگر قلیاییت کل آب را به T، قلیاییت مربوط به‌اندازه گیری در مجاورت فنول فتالیین را به P وقلیاییت مربوط به‌اندازه گیری در مجاورت میتل اورانژرا به M نشان دهیم، هر یک از پنج حالت قلیایت آب را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد.

اگر P<T، یعنی M=0 باشد، نشان‌دهنده این است که قلیاییت آب، تنها به یون هیدروکسید مربوط می‌باشد.

درصورتی‌که P<T باشد، قلیاییت به یون‌های, OH- CO3 مربوط است (در مورد قلیاییت مربوط به کربنات،P=M است).

در قلیاییت مربوط به کربنات وبی کربنات، P<M است و بالاخره در قلیاییت مربوط به بی‌کربنات P=0 می‌باشد.

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی